15.09.2008 Centrum Doezal v Grozném: Leden - srpen 2008

pratelska_pomoc.jpgV úvodu znovu opakuji už několikátým rokem - to, co v Čečensku děláme, není humanitární pomoc. Osmým rokem spolupracujeme ku vzájemnému prospěchu a společně s občankami města, které bylo před osmi lety téměř srovnáno se zemí. Společně vymýšlíme a uskutečňujeme nápady, které jim i druhým pomáhají najít ztracenou rovnováhu, poprat se s nesnázemi života, poznamenaného katastrofou.


V prvních šesti měsících realizace projektu, kterému byla přidělena dotace z rozvojového programu MZV ČR, byl především naplněn téměř beze zbytku aspekt svépomoci projektu. Přes nesnáze způsobené více než půlročním zpožděním přidělením dotace a i přes opětovné zhoršování celkové situace na Kavkaze grozněnské ženy setrvaly v důvěře a podařilo se jim nejen udržet provoz Komunitního centra v rytmu a formě, zavedené v předchozím roce, ale i zahájit nové praktické kurzy. Kredit Centra Doezal v Grozném vzrůstá, což má i důsledky v podobě několika konkrétních skutků podpory ze strany místní státní administrativy, realizované jak vůči kolektivu Centra tak vůči jednotlivým rodinám, které jsou jeho klienty. Dobrou zprávou je též skutečnost stále se zlepšující komunikace mezi námi a velmi konzistentní atmosféra semknutosti místního týmu.

 

Jak se mají dnes naše přítelkyně z Doezalu (neboli také z občanského sdružení zvaného Regionalnyj Obščestvennyj Fond Semja)?

 

Jejich tak zvaně ekonomicko-sociální situace se v prvním půlroce dostala do kritického bodu. Silná výchozí stránka projektu spočívala v základní koncepci nácviku svémocného podnikání sociálně slabých žen z rodin, které byly nejvíce poškozené válkou a přetrvávající vysokou mírou nezaměstnanosti. Přesto, že pomoc druhým se stala v Grozném obecně ceněnou nadhodnotou našeho programu, nelze očekávat od těchto žen,. že budou schopny svou činnost ještě sponzorovat. Patovou situaci, způsobenou velkými dluhy na jaře se podařilo zachránit jedině půjčkou ze sponzorských darů pro jednotlivé rodiny. Pro celý tým je tato situace zkušeností, se kterou bude nutno dále pracovat. Co se týče zlepšení ekonomicko-sociální situace našich klientek - tam jsou efekty práce Centra velmi dobře patrné. Několik učenek z kurzů získalo práci, několik se jich provdalo, vybaveno potřebnými hospodyňskými dovednostmi, získanými při výuce. Kurzy počítačů začali navštěvovat lidé středního věku namísto mládeže, což je důsledkem daleko aktivnějšího přístupu lidí v produktivním věku než například přede dvěma lety.

  • Svépomocné centrum si upevnilo identitu, která odpovídá svému názvu - Rodina. Je skutečně místem, kam docházejí především lidé nikoli s cílem uživit a pomoci jen sobě, ale pracuje se zde skrze každého jednotlivce s celou rodinou.
  • Spektrum stávajících kurzů bylo rozšířeno především o dva již dříve naplánované kurzy - Kurz vaření, cukrářství a pekařství a o Kurz angličtiny. Oba kurzy byly okamžitě naplněny, přihlášených bylo jednou až dvakrát tolik, než odpovídalo kapacitě kurzů, takže bylo dost obtížné uchazeče vybrat. Hlavním kriteriem pro výběr byla opět rodinná situace - přednost v kurzech vaření měly děvčata bez matek. Angličtina byla otevřena na dvou úrovních - pro začátečníky a pokročilé. Kriteria pro výběr zde jsou dána především osobním studijním či profesionálním plánem uchazeče.
  • Svépomocná krejčovská dílna již si udržuje několik stálých zákazníků, slouží též nadále jako místo, kde si mladé ženy z ostatních kurzů mohou opravovat, přešívat nebo šít vlastní oděvy. Z nového kurzu vaření je snaha realizovat plán vzniku vlastního krámku s domácími produkty. Zahájení jeho provozu brání teď prakticky jediná a hlavní překážka - povolení místního hygienika.
  • Vedoucí všech stávajících kurzů společně se sociální pracovnicí a nově najatou psycholožkou průběžně konzultují s dospělými účastníky kurzů jejich možnosti a schopnosti uplatnit se na stále velice problematicky fungujícím trhu práce v Grozném. Přítomnost psycholožky je užitečná také týmu naší ženské posádky v Grozném - působí jako mediátorka, která z odstupu může komplexně posoudit jak situaci a potřeby individuality tak skupiny.

Každý, komu se podaří pak získat byť dočasnou práci, se se svým úspěchem přichází podělit s ostatními v komunitě

 

Posuny, vylepšení, změny a jejich dopad

 

- Vylepšením je určitě možnost hlídání malých dětí matek samoživitelek v době, kdy matky jsou ve výuce - do kurzů se tak dostanou ty, které by za normálních okolností o tuto možnost přišly. Renomé organizace, která poskytuje kvalitní výuku bez poplatku či úplatku přitáhlo mnoho lidí středního věku, kteří tak mohou poprvé v životě získat vědomosti například práce na počítači, která je na pracovním trhu nutná. Novinkou je i rozhodnutí centra udělovat nejúspěšnějším studentům certifikáty, které díky renomé Centra začínají mít váhu a vůči místní administrativě znamenají i efektní PR.

- Vlastní produkce centra se stává téměř nutností. Šicí dílny rozšířily svůj sortiment výrobků, vedle sukní a šatů ženy vyrábějí trička, kabáty, tašky, povlečení. K samostatné produkci jsou připraveny i kurzy vaření - v kuchyni se v posledních dvou měsících uplatňují přebytky z vlastní produkce ovoce a zeleniny a domácího chovu. Děvčata, která se učí vařit, pravidelně organizují společné obědy, na které docházejí staříci programu pro seniory.

- Otevření kurzů vaření se stalo v Grozném okamžitě senzací. Bylo přijato celkem 24 děvčat. Není jen vzdělávacím kurzem, ale zcela novým a velmi žádaným typem sociální služby pro mladé dívky, které vyrostly bez matek a otců. Tyto kurzy jsou ceněné především proto, že jsou zde dívky vedeny ke schopnosti hospodařit v kuchyni, domě i na zahradě. Většinou tyto dívky automaticky absolvují i kurzy první zdravotní pomoci a správné životosprávy a jsou vedeny i k tomu, aby svoje znalosti byly schopné předat dále svým sourozencům. Matky centra se staly učitelkami pro další matky a učitelky. Efekt posilování rodiny je umocněn i pravidelnou přítomností starší generace - úcta a povinnost pomáhat starým lidem je v Čečensku tradiční hodnotou, rovněž velice poškozenou současnou situací ve společnosti. Nově otevřený kurz angličtiny je rozdělen do dvou paralelních běhů - pro začátečníky a pokročilé. Výhodou je možnost stahování výukových materiálů z internetu - studenti mají možnost se učit reálie anglojazyčných zemí.

-Šicí dílny jsou v permanenci již celý týden. Program je rozdělen na kurzy šití, návrhářství, oděvů a střihání pro začátečníky a pokročilé, na práci svépomocného Salonu Chava a na otevřené hodiny pro všechny klientky ostatních kurzů, které dílnu využívají pro samovýrobu, konzultace a opravy oděvů. Práce s oděvy byla obohacena i nápadem vyhlásit „Bezplatný bazar" - pracovnice centra zveřejnila inzerát o sběru použitých oděvů pro potřebné. Také v kuchyni a jídelně, kde se vaří a stoluje, postupně vzniká sortiment nejžádanějších produktů pro uvažovaný krámek s polotovary. Zahrada okolo budovy centra je plně využita k pěstování vlastního ovoce a zeleniny.

- Pokračuje zdravotnický servis centra. Po loňských úvahách zavřít kurz zdravotní pomoci jsme se rozhodli v něm díky vysoké poptávce pokračovat, letos je rozšířen o výuku celkové životosprávy a rozvoje osobnosti. Tým Centra, složený z lékařky, psycholožky, sociální pracovnice a ředitelky Centra je schopen spolupracovat v případech jednotlivých klientek centra, kdy je třeba zprostředkovat specializovaný lékařský zásah ve zdravotnických zařízeních i mimo region. Tým je schopen stanovit diagnozu (lékařka), posoudit možnosti rodiny (sociální pracovnice a psycholožka) a zprostředkovat řešení (ředitelka) - pro normálního člověka v Grozném je tento postup bez úplatků zcela nemožný.

- Spolupráce s ostatními nevládními organizacemi je stále poněkud obtížná, neboť v posledních letech velmi fluktuují (podléhají velmi ostrému dohledu státní administrativy a FSB. Nevládní organizace jak místní tak mezinárodní, pokud se jim daří se vůbec v Čečensku udržet, mají dost problémů samy se sebou. Semja spolupracuje především s organizací Islamic relief se základnou v Nalčiku. Se státními institucemi naopak Semja spolupracuje velice dobře a díky bezproblémovým a častým kontrolám je považována za transparentní a užitečnou. Za posledních šest měsíců se několikrát z této strany dostalo týmu překvapivé podpory - Ministerstvo kultury přidělilo například Semje 50 volných lístků na koncert prominentních hudebních a tanečních souborů, pro některé rodiny z programu Přátelské pomoci Semji bylo vyjednáno přidělení samostatného bytu. Plánované spuštění webových stránek se zatím neuskutečnilo, protože je při nácviku instalace článků nutná naše přítomnost, k níž dosud nemohlo dojít.

- Do Čečenska se koncem června vrátil po desetiměsíčním pobytu v ČR student Alichan Pašajev, který se zde naučil česky, zapojil se do českých aktivit Berkatu a je s ním dohodnuta další spolupráce na realizaci projektu Českých dnů v Grozném a Klubu mladé kultury Čechia v Grozném.

     

Jak dál: Oběma nohama na zemi, nebráníme se snům a tužbám. Jde snad o infekci blahodárného a praktického bláznovství ?

 

Služby - Sociální, zdravotní a psychologický servis rodinám by nebyl možný bez dlouholeté terénní práce, zabezpečované programem Přátelské pomoci rodinám, který je hrazen ze sponzorských darů občanů ČR. V minulých poválečných letech bylo často velice obtížné vytáhnout lidi ze stavu absolutní skepse a pasivity, takže bylo nutné za nimi dlouho dojíždět a trpělivě naslouchat. I když jsme byli nuceni si prostředky, určené těmto lidem, zapůjčit na pokrytí dluhů, způsobených zpožděným přidělením dotace, přesto se ukázalo, jak podstatnou a pozitivní investicí tato terénní práce v minulosti byla. Lidé se naučili do Centra chodit, mají k němu důvěru a jsou schopni si pro služby sami přijít a říci si o to, co potřebují. Pro mnohé se stalo Centrum doslova druhým domovem. Navíc klientela centra ani nepotřebuje velkou propagaci, protože lidé přicházejí z různých regionů města a sami spontánně ve svých kruzích o službách centra informují ostatní. Každá pozitivní zpráva o pomoci s bydlením, zdravotní pomocí, nových možnostech kurzů se rozkřikne velice rychle. Velký význam pro zlepšení služeb má i zřízení Dětského koutku a knihovny.

Vzdělávací a rekvalifikační program - pokračujeme ve snahách pozvednout stávající soubor kurzů na úroveň, která by znamenala oficiálně přiznaný specielní statut. Lidé chodí do centra proto,aby s e něco naučili, a toto je jim poskytováno. Kurzy se navzájem propojují, mnohé žákyně po absolvování jednoho kurzu nastupují do kurzu dalšího. Vznikla myšlenka na zřízení dvouletého vzdělávacího cyklu Praktický rodinný institut Eva. Mladé ženy, které z kurzů vycházejí, jsou osobně i společensky daleko sebevědomější a samy přicházejí s nápady, jaké další vědomosti a dovednosti by bylo dobré získávat. Vzniká tak pružná zpětná vazba a vnitřní energie k soběstačným aktivitám. Nové pracovnice centra, které zabezpečují knihovnu, dětský koutek a zahradu, jsou již z další generace. Velkou dynamiku samozřejmě přineslo společné vaření a stolování.

Produkce, výroby, dílny: Lidský potenciál je připraven, zkušenost, zdroje i místa pro odbyt rovněž. Problém,který je stále obtížné vyřešit, jsou různá místní povolení a předpisy, které nikdo pořádně nezná, ale všichni se na ně odvolávají. Vše se dá řešit úplatkem - zde je mezi námi ostatně i holou skutečností podmíněný konsenzus, že v naší praxi je úplatek tabu. Věříme, že unikátní a již ceněný sociální aspekt práce našich dílen v budoucnosti přispěje vyřešit i tento problém. Hodnota dělného a veselého společenství působí jako radikální kontrast v čistě korupční atmosféře současné čečenské společnosti.

Vazby s ČR - práce na přípravě akce České dny v Grozném postupují pomaleji, než jsme očekávali. Termín konání akce je posunut na příští jaro. Je třeba překonat mnoho administrativních problémů, spojených také s obavami z bezpečnostní nestability v regionu.Přesto nás posiluje vědomí, že máme v Grozném již dva mladé česky mluvící muže (tanečníky ze skupiny Maršo, kteří v ČR strávili delší dobu na zkušené), kteří jsou připraveni pomoci se zprostředkováním příprav.

Na říjen, kdy se chystáme do Grozného na pracovní návštěvu, plánujeme uspořádat v Centru Doezal malou generálku - tedy Český den obrazem, chutí a písní.

 

Křišťanka