23.09.2009 Zpráva o programu Komunitního centra Doezal v Grozném

ke dni 30. 8. 2009                                                      
salon1 kopie.gif
Přestože Groznyj a všechna větší města v Čečensku zažila v posledních dvou letech obrovský stavební boom a kulisy občanského života byly tak zcela radikálně proměněny, potíže s nezaměstnaností se opět spíše prohloubily. Na vině jsou nejen důsledky hospodářské a finanční krize, ale i nová vlna nepokojů na Severním Kavkaze, v poslední době i v Čečensku, které bylo v posledních 2-3 letech relativně klidné.


Obrovské investice do stavebnictví poskytly lidem dočasnou práci, ale v žádném případě nelze hovořit o nastartování udržitelné ekonomiky.


Koncepce vzdělávacího programu našeho centra se proto vyprofilovala tak, že dva kurzy z pěti jsou důsledně a pokud možno co nejvíce spojovány s individuální a komunitní přípravou na bezprostřední nástup do života - je to Kurz Domácího hospodaření a vaření a Kurz šití. Z tohoto hlediska se tyto dva nyní staly nejvíce populárními. V Grozném totiž druh takovéto služby nemá obdoby - protože systému vzdělávání na základě bezprostředních potřeb rodin zcela chybějí prostředky a podpora. A nejen to - stávající administrativa dosud nestanovila hlavní cílovou skupinu takových kurzů - dívky z rodin, kde chybí jeden nebo dva rodiče a kde tudíž ze sociálních důvodů neexistuje možnost, jak poskytnout dětem praktické vzdělání a často i návyky. Dorůstá tak bezprizorná generace, navíc velmi poznamenaná válečným násilím, současnou tvrdou normalizací a skrytým, stále přetrvávajícím vnitřním konfliktem ve společnosti.

Skutečnost, že se tým centra Doezal na tyto mladé ženy a jejich rodiny zaměřil, výrazně pomohla upevnit a zvýraznit profil programu samotného. Dívky zde dostávají kompletní vybavení k tomu, aby byly schopny se samy postavit na nohy a založit vlastní rodinu. Protože se tak děje v komunitě, nastává často situace, že komunita lektorek funguje i na základě předmanželských poraden, což je zvláště v dnešní situaci služba velmi vítaná.

Tým Komunitního centra Doezal je vnitřně stabilně konzistentní, což je samo o sobě výsledkem několika faktorů: složení týmu se od roku 2005 prakticky nezměnilo, mění se pouze obsazení místa účetní. Komunikační prostředí je spolehlivé a stabilní, role všech jsou přesně rozdělené. Ženy provedly změnu na vedoucí pozici ředitelky Semji - místo Fatimy Batalové je to od letošního roku Roza Muzajeva, nejstarší spolupracovnice Berkatu v Grozném, a prakticky nejaktivnější a nejproduktivnější členka týmu, všeobecně respektovaná jak uživateli služeb, tak studentkami, tak členkami užšího i širšího týmu, i lidmi z jiných organizací. Fatima se plně věnuje administraci projektu a komunikaci s autoritami, úředníky a jinými institucemi v republice. Identita a integrita týmu je také ovlivněna tím, že je s odstupem tří let konfrontován s výsledky své práce a faktem a že se mu podařilo vytvořit v Grozném nový typ instituce s výrazně specifickým renomé.

Důležitým poznatkem je i posun ve skupinové reflexi zakládajících členek týmu o efektech vlastní práce na poli vlastní země i v mezinárodním, respektive bilaterální česko-čečenském kontextu. To se projevuje nejen v pochopení a akceptování specifik administrativy obou zemí, ale i ve způsobu, jakým ženy přistupují ke spolupráci s ostatními nevládními organizacemi v regionu.

Spektrum nabízených praktických kurzů a jejich propojení s budoucím uplatněním se v životě zůstalo stejné, jako v předchozím roce. Nejnavštěvovanějším a nejžádanějším se stal Kurz vaření, jehož náplň vedoucí lektorka Roza rozšířila o předměty, týkající se domácího hospodaření, a to včetně hospodaření na zahradě. Kurz angličtiny byl též zkvalitněn především inspirující novou dodávkou kvalitních výukových materiálů s audiovizuálními pomůckami, díky sponzorskému daru z Čech. Kurzy šití jsou ještě dále a více propojeny s přípravou švadlen na schopnost hledat a realizovat zakázky - vedoucí kurzů Chava s nimi pracuje individuálně - po vyučení konzultuje návrh modelu, střih i dokončovací práce. Ze sponzorských darů byly pořízeny dva šicí stroje pro absolventky kurzů, dnes samostatné švadleny. Krejčovská dílna funguje kromě jednoho dne v týdnu praktický každý den i kromě hodin kurzů a to jak pro vlastní Krejčovství Chava, tak pro jednotlivé krejčové, které ještě nevlastní svůj šicí stroj, tak jako opravna oděvů sociálně potřebným klientům a klientkám z terénního programu Přátelské pomoci.

Služby: Jako loni bez problémů funguje Mateřské centrum neboli dětský koutek, který vede mladá studentka práv Lolita Ajubova.

Funguje psychologická a zdravotnická poradna - poradenství vede psycholožka Milana - mladá dívka, která vyšla z kolektivu účastnic kurzu a sama studuje v Grozném vysokou školu. Pravidelně konzultuje s týmem lektorek a lékařkou Lenou individuální způsob pomoci všem účastnicím programu a to včetně lektorek samotných.

Sociálně zabezpečovací poradna, zdravotnický servis, shánění léků a služby bezplatného ochodu Semja fungují stejně jako v loňském roce.

V rámci programu Přátelská pomoc rodinám v Grozném se i letos podařilo uspořádat a částečně finančně zabezpečit ze zdrojů Veřejné sbírky prázdninový ozdravný pobyt dětí u Kaspického moře.


Hodnocení služeb a kurzů z hlediska přímých dopadů na život a práci:

Individuální podpora jednotlivých dívek a mladých žen, které absolvují v KC kurzy je podporou pro celé jejich rodiny. Jejich příprava je totiž rok od roku komplexnější, vedoucí kurzů si mezi sebou řeknou, co té které dívce a její rodině pomůže a podle toho pro ni připravují individuální plán pomoci a tréninku. Často se pak dávají dohromady i dvě rodiny, které se dříve neznaly. Skrze podporu jednotlivce se zde ukazují možnosti propojení rodinných komunit. Do kurzů potom začínají docházet i jiné, mladší děti z příbuzenství a tak se skrze vzdělávací nově stabilizují živé vztahy mezi rodinami.

Samovýroba a vlastní produkce je spojena především s kurzy šití a kurzy vaření. Kurzy šití se soustřeďují na udržení vlastního šicího ateliéru, který jednak hledá sám pro sebe zakázky (nově je to například vyjednávání s místními školami o šití školních uniforem) a jednak maximálně podporuje jednotlivé švadleny k individuálním zakázkám. Ateliér získal z ČR sponzorsky vlastní značkové etikety, švadleny rozšířily sortiment své nabídky o tuniky a trička.

Kurz vaření a domácího hospodaření je v současné době bezkonkurenčně nejpopulárnější ze všech kurzů. Přednost při výběru do kurzu měly dívky z neúplných početných rodin, kde není matka, nebo je samoživitelkou, musí pracovat a nemá čas se věnovat dětem. Kurz je též spojen s pravidelným pořádáním svátečních obědů či odpoledních čajů se staříky. Vzhledem k tomu, že od poslední naší inspekční návštěvy se ženy vaří i některá česká jídla, dá se již opravdu mluvit o multikulturní kuchyni. V součinnosti s Kurzem vaření a domácího hospodaření uspořádaly ženy i dva semináře o zdravé životosprávě, kulturních zvyklostech a tradiční etiketě čečenského národa.

Na jaře dívky z kurzů společně s pracovnicemi a vedoucími kurzů upravily záhony na zahradě u domku Centra a zasadily zeleninu a koření. Dívky se učí jak správně vypěstovat ze semen sazenice, jak upravit záhon, co která zelenina potřebuje atd. Vypěstovaná zelenina potom slouží při přípravě pohoštění pro starší klienty Centra, které dívky připravují v rámci výuky.

Kurz angličtiny: Díky velice kvalitní učitelce má výuka angličtiny překvapivě vysokou úroveň, což je dáno především vysoce motivovanou a schopnou učitelkou Zulfií, která má jednak velkou zkušenost jako učitelka, umí dobře anglicky a navíc je otevřena všem novým metodám, které ráda kombinuje. Dokáže strhnout studenty, propojuje svůj kurz s kurzem počítačů, kde se učí i pomocí internetu. Tyto dva kurzy tak vlastně plní i další funkci - schopnost studentů dostat se k informacím z vnějšího světa a pracovat s nimi. Oba tyto kurzy se také liší skladbou svých účastníků - je věkově i genderově daleko diversifikovanější než u ostatních kurzů, jejich věk se pohybuje od 9 do 25 let, skupiny jsou po 8 až 10 studentech, pracuje se s nimi individuálně. při vyhledávání výukových materiálů společně s českými sponzory.

Zdravotnický a sociální servis pokračuje jako v loňském roce, velice dobře funguje úzká spolupráce týmu (především trojice vedoucí Kurzů vaření a sociální pomoci Roza, psycholožka Milana a lékařka Lena) a to jak v terénu, tak při denním provozu Centra. Patrný je efekt posilování komunity: byla oživena starší myšlenka projektu Paměť staříků, která prohloubí a rozvine mezigenerační vztahy v komunitě.

Spolupráce s úřady je součástí existence KC Doezal, protože kontrola nevládních organizací je dána povahou autoritativního režimu. Pravidelné kontroly probíhají jak v centru samotném, tak formou povinných schůzí s ostatními nevládními organizacemi na půdě čečenské administrativy. Vzhledem ke kritické míře podezřívavosti státních orgánů vůči občanským iniciativám je tato komunikace častá a pravidelná, a jakkoli striktní a nepsaná má pravidla, v některých praktických ohledech je velmi prospěšná. Jedná se především o výměnu informací o zdravotně-sociálních programech pro mladé lidi.

V červnu proběhla krátká týdenní exkurze generální ředitelky Fondu Semja Rozy Muzajevové v ČR díky oficiálnímu pozvání na mezinárodní konferenci "Civil Society Organisations Development Effectiveness". Návštěva byla velmi intenzivní a pro paní Rozu měla účast na konferenci velký motivační i poznávací efekt. Z následných rozhovorů bylo patrné, že podstatně rozšířilo její chápaní společenských dopadů práce, kterou společně s týmem Semja dělá.

 

Faktický rámec aktivit KC Doezal:

Služby: Komunitní centrum Doezal: Bezplatné kurzy a osobní konzultace, provázení na cestě k samostatnému životu jsou reflektovány jako zcela unikátní servis v Grozném. Zdravotnický servis: pravidelné zdravotní konzultace ve čtvrtek a v neděli, využívají především rodiny s nemocnými příslušníky, a starší lidé, kteří si zvykli do centra chodit. V rámci možností obstarávání léků. „Bezplatnyj magazin" - svépomocný program, poskytující servis sociálně slabým rodinám, a podporuje ve městě povědomí o tom, co je a jak funguje a může fungovat dobročinnost neboli charita jako vlastní, autonomní a účinná alternativa k humanitární pomoci, jak ji lidé poznali u klasických zahraničních organizací.

Psychologická a sociálně-právní poradna je propojena prací zdravotníka ale funguje i samostatně. Psycholožka je k dispozici tři dny v týdnu.

Terén: Svoz věcí, nabízených do Bezplatného Magazínu Semja, Výjezdové poradny, nákupy léků, potravin a šatstva pro nemocné rodiny a osamělé staré lidi, doprava nemocných klientů ke specializovaným vyšetřením.

 

Vzdělávací a rekvalifikační program:


Kurzy šití: Vedoucí Chava Muchadinova vyučila během prvních dvou čtvrtletí dvě skupiny po 12 dívkách. Dívky se naučily základům návrhářství, stříhat, a zhotovit oděv - sukně, šaty, blůzy, trička. Některé šly a odešly z kurzu již s tím, že šití bude jejich zdrojem obživy. Ty většinou dále pokračují v docházce do dílny „Atelieru Chava" který je otevřen kromě soboty a neděle celý týden.

Kurzy počítačů: 6timěsíční kurz absolvovaly 2 skupiny po osmi účastnících kurzu. Obsahem kurz je jako vždy výuka programů Word, Excel, grafický program, ovládání internetových programů. Individuální přístup k účastníkům podle stupně znalostí o počítačích - od začátečníků po vysokoškolské studenty. Propojení s kurzem angličtiny.

Zdravotnické kurzy: Kurz absolvovaly dvě skupiny po 23 účastnicích. Výuka předmětů První pomoc (obvazová technika, resuscitace, měření tlaku, poporodní ošetření novorozence, ranhojičství) krizová intervence (spolupráce s psychologem) Přírodní medicína, Rehabilitace, Zdravá výživa, Rozvoj osobnosti.

Uspořádání dvou experimentálních seminářů na téma Krizová intervence a Pomoc celé rodině ve stresových situacích. Při tvorbě náplně tohoto kurzu je velmi cenná permanentní spolupráce celého týmu lektorek, které o potřebách a zázemí svých studentů průběžně a intenzivně hovoří.

Kurzy vaření a domácího hospodaření: Základy vaření, tradiční čečenské menu, prostírání slavnostní tabule, správná výživa, základy pekařství a cukrářství, hygienické zásady při úpravách jídel, Jídla jiných národů, zásady hostitelství, zahrádkářské techniky. Tento kurz vyučil jednu skupinu 27 mladých dívek. Velká část z nich absolvovala i zdravotnický kurz, část zbývající dva kurzy. Jako v předchozím roce i letos plní tento kurz nejvíce ze všech i roli specificky sociální a komunitní - s důrazem na odpovědnost k vlastní rodině.

Produkce, samovýroba, dílny: Z šicí dílny nejen vycházejí samostatné krejčové, ale tvoří tým krejčových „v záloze" pro případ, kdy vlastnímu zakázkovému krejčovství „Salon Chava" přijde větší objednávka, kterou je nutno rychle vyhotovit. Společně se dělí také o nové návrhářské nápady, které by mohly uplatnit na trhu. Z ČR dostal Salon Chava sponzorsky vlastní značkové etikety. Vlastní produkce je v situaci velké krize a nezaměstnanosti stále spíše bojem o přežití, nicméně právě fakt, že je to dílna chráněná a komunitní, je nesmírně ceněn a pomohl zjednat Salonu Chava unikátní renomé.

U kurzů vaření se dosud nepodařilo zprovoznit původně plánovaný obchod s domácími produkty - a to především z finančních, kapacitních ale především byrokratických důvodů (nesplnitelné podmínky pro licenci)


Česko-čečenské rozvojové aktivity pro mládež:

Plánovaný projekt uspořádání Festivalu České dny se nedaří zatím významně posunout kupředu, a to především z důvodů absence komunikace mezi rozhodujícími partnery. To je způsobeno jednak probíhající hospodářskou krizí, která postihuje region Jižního Ruska dosti významně, a s tím související nová vlna neklidu po celém Severním Kavkaze, v posledních měsících v to počítaje i Čečensko.


Projekt Praktického rodinného institutu se snad podaří odstartovat na podzim, program, tedy skladba kurzů i vhodné adeptky pro první běh jsou připraveny, nicméně pokud nebude shromážděn dostatek finančních prostředků na uskutečnění prvního roku studia, nebude možno provoz Institutu zahájit v takové šíři, jak bylo původně plánováno.


Byl odstartován nový mezigenerační projekt „Paměť staříků" pro který jsme sehnali částečnou podporu od české organizace Educon.


sestavila Jana Hradilková,
kristanka@nebesa.cz