17.02.2010 Komunitní centrum Doezal: stav v roce 2010

doezal.jpgKomunitní centrum Doezal (Rodina, Semja) má v roce 2010 profil jedinečného zařízení, které má za sebou téměř pětiletou zkušenost vytváření modelové organizace, poskytující službu především dětem a ženám z ohrožených rodin. V posledních dvou letech vznikl též program, přesně šitý na míru potřebám dospívající generace mladých žen.

 

 

 


Komunitní centrum Doezal bylo založeno na podzim v r. 2005 jako pokračování programu o.s Berkat, jehož počátky spadají do r. 2001, do r. 2004 ve spolupráci s organizací Člověk v tísni (Ženské centrum Iman, Přátelská pomoc rodinám), po r. ve spolupráci s místním sdružením žen s názvem Fond Semja, které vzniklo za podpory ze státního rozvojového programu ČR.

 

KC Doezal má v r. 2010 profil jedinečného zařízení, které má za sebou téměř pětiletou zkušenost vytváření modelové organizace, poskytující službu především dětem a ženám z ohrožených rodin. V posledních dvou letech vznikl též program, přesně šitý na míru potřebám dospívající generace mladých žen. Ženy ve středním věku se postupně v praxi naučily, co obnáší občanská aktivita, komunitní práce, zlepšení kvalifikovanosti, tvůrčí přístup k podnikání, schopnost prosadit se na prakticky neexistujícím trhu práce. Naučily se, že se vyplatí pomáhat si navzájem a vytvářet takové skupiny, které obnovují sílu soudržnosti, narušené stresujícími poměry poválečného Čečenska.

 

Na příkladu práce komunity okolo sdružení Semja se podařilo ukázat lidem v Čečensku možnost vytvoření nezávisle fungujícího sociálního kapitálu.

 

Cílem pro rok 2009 bylo rozšířit podporovaný model, kombinující tři základní roviny - služby, vzdělávání a produkce svépomocí o cílenou strategii hledání a zabezpečování vlastních zdrojů. Hlavní smysl tohoto projektu však spočívá v umožnění a provázení jeho několikaletého vývoje. (Počátky našich aktivit pro lidi v Čečensku sahají do r. 2000) V Grozném funguje díky kontinuální podpoře a komunikaci se spolupracovníky v ČR tým žen, které i přesto, že v počátcích naprosto nebyly vybaveny patřičnými vědomostmi a schopnostmi, dokázaly převzít od svých českých partnerů know-how komunitní svépomoci. Přitom si našly a prošlapaly vlastní cestu, jak naplňovat principy práce, dosud v Čečensku neznámé. Dnes si jsou velice dobře vědomy své nezastupitelnosti v de facto neexistujícím sociálním a výchovném systému čečenské společnosti, fatálně poškozené vnitřním konfliktem. Začínají být schopné podnikat samostatné kroky, čímž zároveň působí jako vzor pro další generaci žen, které díky jejich práci zažívají výraznou alternativu, založenou na sociální citlivosti a občanské aktivity zdola.

sici kurs.JPG


 

 

1. Podpora žen a podpora rodin

Komunitní centrum Doezal postupně získalo profil instituce, která prostřednictvím jednotlivých žen podporuje zabezpečení existence celých rodin. Profil původně ženského centra si tím v místní společnosti výrazně zvýšil kredit. Stalo se běžným, že do Centra v případě potřeby chodí vypomáhat i mužští členové rodin, a to jak členek týmu, tak častých uživatelek a spolupracovnic dílen či kurzů. Dávají se dohromady i rodiny, které spolu dříve nekomunikovaly, vzniká systém referencí, které často vedou i k novým prospěšným svazkům.

Do Centra dokonce dojíždějí i ženy zvenkova či okolních měst.

 

Obnova sociální soudržnosti:

 

K nastartování samostatné výdělečné produkce skupin je potřeba obnovení sociální soudržnosti. To je v Čečensku jeden znejtěžších úkolů neboť mezi lidmi se během posledních let vytvořilo ovzduší velké nedůvěry, samotné podnikání je vázáno na řadu často měněných povolení, za něž je třeba platit oficiální i neoficiální peníze. Centrum Doezal proti tomu představuje systém čitelných a bezprostředně efektivních služeb, což mnozí lidé vGrozném oceňují a respektují. Vdůsledku se nakonec ukazuje, že se naší komunitě podařilo vytvořit si vlastní síť kontaktů na trhu práce a to jak vrodící se sféře soukromého podnikání tak vrámci obnovujícího se systému institucí a organizací, poskytujících služby.

 

Přesně toto je ovšem důkaz o reálné možnosti vzniku či obnovy sociální empatie, která je podepřena několikaletou kvalitativně konzistentní činností, vnašem případě poskytováním služeb zdarma. Ve většině případů jsou zakázky realizovány šicí dílnou a týmem dívek, rekrutovaných zkurzu vaření pod vedením vedoucí lektorky a šéfkuchařky Rozy.

 

Nový typ vzdělávání cestu zdola:

 

V roce 2009 přibyly do vzdělávacího programu KC Doezal dva nové kurzy - Kurz angličtiny a Kurz vaření a domácího hospodaření. Oba kurzy ovlivnily dynamiku společenství komunity žen a dívek, docházejících do Centra, což je dáno na jedné straně zkušeností, osobním charismatem a vysokou motivovaností vyučujících lektorek, na druhé straně faktem, že kurzy začaly v letošním roce daleko výrazněji fungovat ve vzájemné koexistenci. Mnoho uživatelek centra začíná program vnímat jako celistvý, ukazuje se u nich potřeba absolvovat více kurzů než jeden. Nejčastěji bývají propojeny skupiny Zdravotnické pomoci s kurzy Vaření. Oba kurzy totiž mají společné motto - zdravý životní styl, výchova k základním sebekultivačním schopnostem, základy etiky a estetiky, a to jak po tradiční, místí linii, tak po linii otevřené směrem ven - do světa. K tomuto dobře začíná sloužit i Kurz angličtiny, jehož vedoucí programově vyhledává různé moderní učebnice, metody a přístupy, a vede žáky nejen k osvojení jazyka na bázi drilování, ale vede je i k vědomostem o zemích, kde se angličtina používá. Dohromady s vedoucí počítačových kurzů se potom snaží žáky navádět k užitečným internetovým informačním zdrojům v angličtině.

 

Stávající vzdělávací a rekvalifikační program: Výběr účastníků kurzů se i v tomto roce řídil především kritériem sociální potřebnosti. Vzhledem k pověsti vzdělávacího kurzu ve všech kurzech převyšuje poptávka nabídku. Nabírají se i uchazeči, kteří dojíždějí z vesnic a sídel okolo Grozného. Každý kurz probíhal dvakrát týdně po 4 hodinách, u kurzů počítačů došlo ke změně - ročně proběhly 4 kurzy po 3 měsících. V tomto roce zároveň probíhal průběžně i nábor dívek do připravovaného projektu Praktického rodinného institutu Eva - (dvouletý kurz s komplexní výuky praktických a teoretických předmětů).


chava.jpgKurzy šití: Vedoucí Chava Muchadinova vyučila v tomto roce celkem 22 žen. Švadleny se naučily základům návrhářství, střih, ušití šatů, sukní, halenek, pokročilé i kostýmů a triček, dále pak i opravám a přešívání starších oděvů. Jedna absolventka našla zaměstnání v moskevském módním salonu, další v Domě módy v Grozném, další dvě v soukromém krejčovství v Urus Martanu a Grozném, další 4 ženy pracují šijí pro vlastní Salon Chava, který vznikl v r. 2006 při Komunitním centru Doezal. Tři švadleny si pořídily díky sponzorským darům šicí stroj a šijí na zakázku i pro rodinné příslušníky z domova s tím, že šití bude jejich zdrojem obživy. Mnohé absolventky kurzu dále docházejí do šicí dílny a využívají možností šít pro sebe i příbuzné v komunitě ostatních a za dohledu hlavní krejčové Chavy a krejčových Salonu. Dílna je otevřena kromě víkendu celý týden.


Kurzy počítačů: V r. 2009 nastoupila na místo lektorky nová mladá žena Aza, absolventka technické odborné vyšší školy se zaměřením na počítače. Tříměsíční kurz absolvovaly 4 skupiny po osmi účastnících kurzu. Obsahem kurzu zůstává základní penzum znalosti práce s počítačem:výuka programů Word, Excel, grafický program, ovládání a využití internetu. Individuální přístup k účastníkům podle stupně znalostí o počítačích - od začátečníků po vysokoškolské studenty. Kurz je propojen s kurzem angličtiny. Do tohoto kurzu dochází genderově i generačně nejpestřejší spektrum žáků. Část z nich našla uplatnění ve státní administrativě, část studuje dále na školách technického zaměření, kurzu využili i učitelé na středních školách.


Zdravotnické kurzy
: Kurz absolvovaly dvě skupiny po 23 účastnicích. Výuka předmětů První pomoc (obvazová technika, resuscitace, měření tlaku, poporodní ošetření novorozence, ranhojičství) krizová intervence (spolupráce s psychologem) Přírodní medicína, Rehabilitace, Zdravá výživa, Rozvoj osobnosti.

Uspořádání dvou experimentálních seminářů na téma Krizová intervence a Pomoc celé rodině ve stresových situacích. Při tvorbě náplně tohoto kurzu je velmi cenná permanentní spolupráce celého týmu lektorek, které o potřebách a zázemí svých studentů průběžně a intenzivně hovoří.


Kurzy vaření a domácího hospodaření
: Základy vaření, tradiční čečenské menu, prostírání slavnostní tabule, správná výživa, základy pekařství a cukrářství, hygienické zásady při úpravách jídel, Jídla jiných národů, zásady hostitelství, zahrádkářské techniky. Tento kurz vyučil jednu skupinu 27mi mladých dívek. Velká část z nich absolvovala i zdravotnický kurz, část zbývající dva kurzy. Jako v předchozím roce i letos plní tento kurz nejvíce ze všech i roli specificky sociální a komunitní - s důrazem na odpovědnost k vlastní rodině.


Kurz angličtiny: Kurzy absolvovalo celkem 25 žáků ve věku 10 -27 let. Byli rozděleni do dvou skupin - začátečníci a pokročilí. Formy a metody výuky volila učitelka Zulfija podle potřeby jak individuální tak skupinové. Individuálně se věnovala všem, především pak nadanějším žákům (jedna ze žaček vyhrála městskou olympiádu v angličtině) a těm, kteří se připravovali na nějakou zkoušku. Kolektivní metody kromě klasických cvičení - hry, zpěv, použití multimediálních nosičů (sponzorské dary z ČR) a motivace k výuce cizích jazyků vyprávěním o kultuře a lidech ze zemí, kde se mluví anglicky.


Služby: Komunitní centrum Doezal: Bezplatné kurzy, zdravotnické, psychologické a sociální poradenství,mateřské centrum, samostatná nadační a charitní činnost potvrdily v tomto roce organizaci renomé ojedinělosti v Grozném.


Zdravotnický servis: Doktorka Lena poskytuje pravidelné zdravotní konzultace ve čtvrtek a v neděli, využívají především rodiny s nemocnými příslušníky, a staří lidé, kteří si zvykli do centra chodit. Doporučuje klientům poradny léčbu ve vhodných zařízeních či obstarává v rámci možností léky. Poradna funguje tak jako v předešlých letech, snahou je pokud možno realizovat poradnu v Centru, v pravidelných konzultačních hodinách, v případě potřeby jezdí lékařka a psycholožka společně s vedoucí programu terénní sociální pomoci na výjezdy do rodin a ke starým lidem.

 

bazar.JPG„Bezplatnyj magazin": Materiální servis sociálně slabým rodinám. Autonomní aktivita fondu Semya uvedla do povědomí veřejnosti princip svépomocné charity jakožto alternativy k humanitární pomoci, jak ji lidé poznali u běžných zahraničních organizací. Je patrný efekt jak u obdarovaných tak i u dárců, kteří referencemi šíří dál informace o činnosti a funkcích Centra.

 

Psychologická a sociálně-právní poradna je propojena s prací zdravotníka ale funguje i samostatně. Psycholožka Milana je k dispozici tři dny v týdnu. Manažerka a administrátorka centra Fatima pak pomáhá klientům na úřadech v případě, kdy je nutno vyřídit důchody, kompenzace, povolení atd.

 

Terén: Svoz věcí, nabízených do Bezplatného Magazínu Semja, Výjezdové poradny, nákupy léků, potravin a šatstva pro nemocné rodiny a osamělé staré lidi, doprava nemocných klientů ke specializovaným vyšetřením.

 

Velice důležitou roli hraje i provoz vlastního charitativního projektu Bezplatný obchod Semya: - sociální efekt komunitního bazaru, směny a v čečenské společnosti neobvyklé možnosti recyklace - to vše znamená nejen praktický užitek, ale nový, dobře čitelný komunikační prvek. Patrný je efekt posilování komunity: byla oživena starší myšlenka projektu Paměť staříků, která prohlubuje a rozvíjí mezigenerační vztahy v komunitě.

 

Ceněnou službou je i provoz malého mateřského centra, které vede mladá maminka a studentka právnické fakulty Lolita. Jeho služby užívají matky, které pro své děti nemají hlídání a chtějí se zúčastnit programů Centra (kurzy, práce v dílnách).

 

Produkce, samovýroba, dílny: Samostatný výdělek Centra přinášejí dvě jeho dílny: kulinářská a šicí. Obě dílny vznikly z kurzů šití a vaření.

Šicí dílna byla již v r. 2006 ustavena zároveň jako vlastní zakázkové krejčovství s názvem Salon Chava. Jeho základní tým je rekrutován z absolventek kurzu. V začátku byl podpořen zakázkami do České republiky, kde probíhal benefiční prodej sukní, kostýmů a šátků v rámci benefičního programu s názvem „Bazaret Berkatu". Nyní má již okruh vlastních zákazníků - převážně jde o zdravotnická zařízení (šití povlečení) nebo školy (výroba školních uniforem).

Z šicí dílny nejen vycházejí samostatné krejčové, ale tvoří tým krejčových „v záloze" pro případ, kdy vlastnímu zakázkovému krejčovství „Salon Chava" přijde větší objednávka, kterou je nutno rychle vyhotovit. Společně se dělí také o nové návrhářské nápady, které by mohly uplatnit na trhu. Z ČR dostal Salon Chava sponzorsky vlastní značkové etikety. Vlastní produkce je v situaci ekonomické krize a nezaměstnanosti stále spíše bojem o přežití, nicméně právě fakt, že je to dílna chráněná a komunitní, je nesmírně ceněn a pomohl zjednat Salonu Chava unikátní renomé.

 

U kurzů vaření se sice dosud nepodařilo zprovoznit původně plánovaný obchod s domácími produkty - a to především z finančních, kapacitních ale především byrokratických důvodů (nesplnitelné podmínky pro licenci) ale v druhém pololetí se rozběhl spontánně cateringový servis pro svatby, pohřby či semináře spřátelených organizací na základě „rozkřiknuté" dobré pověsti týmu mladých kuchařek Centra.

 

Česko-čečenské rozvojové aktivity pro mládež: Plánovaný projekt uspořádání Festivalu České dny jsme se po dohodě s o.s. České dny a Fondem Semja rozhodli odložit a to z toho důvodu, že se nepodařilo nastartovat dostatečně intenzivní a kontinuální iniciativu ze strany čečenské administrativy (což je způsobeno především přetrvávající politickou nestabilitou v regionu).

 

Projekt Praktického rodinného institutu se podařilo odstartovat již na podzim. Program, tedy skladba kurzů i vhodné adeptky pro první běh jsou připraveny, nicméně zatím není vyřešen rozpočet s dostatkem finančních prostředků na uskutečnění celých dvou let studia. (viz příloha - Prezentace PRIE)

 

starici.JPG

 

Velmi úspěšně byl odstartován nový mezigenerační projekt „Paměť staříků" pro který jsme sehnali částečnou podporu od české organizace Educon. Na sklonku roku jsme propojili tento projekt i s českým projektem „Paměť národa", na jejichž webových stránkách byl zveřejněn první rozhovor. Tato spolupráce velmi povzbudila aktivizaci dalších lidí, především studentů z Grozněnských univerzit.

 

 

 

Pozice KC Doezal v rámci státní administrativy - Různé formy dohledu nad nevládními organizacemi v Čečensku je nutno přijmout a srovnat se s nimi. Infrastruktura země má velmi specifický charakter: je to kombinace nevyzpytatelnosti a diktátu. Státní administrativu země zcela určuje obecně přijímaný autoritativní princip, kde se ovšem každý úředník snaží co nejvíce těžit ze své pozice. Kontrola úřadů má sice svá pravidla, ale ta se kdykoli mohou změnit. Kontroly probíhají jak v centru samotném tak formou povinných schůzí s ostatními nevládními organizacemi na půdě čečenské administrativy. Aktivita samotného týmu Centra vůči státní administrativě přinesla také své plody. V mnoha případech bylo cíleným vyjednáváním pomoženo rodinám i jednotlivým chudým starým lidem k vyřízení dokumentů, potřebných ke kompenzaci či přidělení bytu či navrácení pozemku.

     

Cesty do Čech, cesty do Čečenska: V červnu proběhla krátká týdenní exkurze generální ředitelky Fondu Semja paní Rozy Muzajevové ČR díky oficiálnímu pozvání na mezinárodní konferenci "Civil Society Organisations Development Effectiveness". Efekt této návštěvy byl výrazný v několika ohledech: Roza měla možnost poznat, jak funguje česká zahraniční rozvojová pomoc i v jiných krizových oblastech, jakým způsobem se tyto organizace prezentují, a jaké efekty může mít bilaterální mezistátní spolupráce. Zároveň došlo k účinné kampani pro již dříve připravovaný projekt Paměť staříků, a to ve spolupráci s českým občanským sdružením Educon a s českým projektem Paměť národa. Ke dvěma inspekčním návštěvám vedoucí projektu Komunitní centrum Doezal Jany Hradilkové se sponzorsky připojili další tři Češi, kteří provedli s paní Rozou a dalšími spolupracovníky školení v metodice projektu a definitivně ho pomohli odstartovat. Do projektu jsou zapojeni psycholog, novinář, historik a dva studenti z grozněnské univerzity.

 


 

 

2. Ekonomicko-sociální postavení žen, členek a uživatelek komunity

 

V Grozném se pomalu rozrůstá síť služeb, provozovaných soukromými subjekty, čímž vzniká i více možností pro uplatnění vyučených absolventek našich kurzů. Základní vůdčí tým Centra se nejen stará o provoz výuky, služeb a samovýroby, ale průběžně provádí průzkum aktuálních pracovních možností tak, aby co nejvíce absolventek našlo svoje uplatnění.

 

Ekonomická, sociální a existenční situace žen se výrazně zlepšila v případech těch žen a dívek, které absolvovaly praktické kurzy a zúčastní se společné práce v dílnách KC Doezal - z šicího kurzu a kurzu vaření. Z šicí dílny, kde si učenky osvojí všechny prvky krejčovského řemesla - od návrhu ke střihu a ušití oděvu, letos vyšlo celkem 20 mladých žen. Z toho jedna získala zaměstnání v moskevském salonu, jedna v salonu v Grozném, tři ženy vlastní (díky sponzorským darům z programu Přátelské pomoci) šicí stroj doma a šijí zakázky v rámci svých možností a známostí jako soukromé krejčové nebo dohromady šijí v dílně KC Doezal při zhotovování větších zakázek (povlečení do mateřských školek, školní uniformy, kostýmy, látkové tašky do škol) Z dílny, kde probíhají kurzy vaření, vycházejí děvčata, která jsou schopna si vydělávat přípravou slavnostních jídel v rámci pohřbů či svateb, což začíná být velmi žádaná služba specielně ve městě, kde jsou již lidé, kteří si mohou dovolit najmout si tuto službu. Samotná skupina dívek v kurzu dostala letos tři nabídky na zhotovení občerstvení pro semináře jiných nevládních organizací, podporovaných ze zahraničí. Masivnějšímu rozšíření této služby brání ovšem fakt, že vlastní a fungující cateringová služba KC Doezal nemůže zatím dostat oficiální licenci, úplata nutná jejímu získání je mimo finanční možnosti sdružení. Hlavním a nejvíce oceňovaným výstupem z kurzů vaření a domácího hospodaření je ovšem fakt, že dívky z něj vycházejí dobře připravené hospodyně, což v jejich případě(většina z nich vyrůstají jako siroty nebo polosiroty) má klíčový existenční význam.

 

Další specifickou skupinou žen, kterým pomohl vzdělávací program Centra jsou absolventky počítačových kurzů. Tyto kurzy byly ze začátku činnosti Centra nejpopulárnější a věkově/sociálně nejpestřejší. Výcvik v počítačích zdarma neprovozoval v Grozném nikdo. Počet absolventek, které díky našemu výcviku našly pracovní uplatnění, a to především ve státní administrativě (dvě absolventky dokonce pracují ve vládních kancelářích), byl dlouho nejvyšší. Díky tomu, že tyto ženy dostaly vlastní certifikát o úspěšném absolvování kurzu, se také dostalo povědomí o prospěšnosti Centra do státních institucí, což nakonec přineslo v mnoha krizových situacích našemu programu transparentní a bezproblémový kredit.


 

3. Svépomocná skupina a tým Komunitního centra Doezal

 

Způsob fungování týmu Centra je třeba hodnotit jako jeden z nejmarkantnějších úspěchů projektu. Mnoho projektů v Grozném, podporovaných ze zahraničí, bylo vždy časově omezeno a skončily, než se stačily rozvinout. Je tomu tak nejen proto, že místní nevládní organizace, jejichž vzniku pomohly peníze ze zahraničí, mělo díky velmi nedůvěřivému postoji místní administrativy velmi nesnadnou výchozí pozici. Příčinou je i to, že tyto organizace byly zcela závislé na projektech, jejichž zadání je tradičně šito na míru zahraničnímu sponzorovi, ale nevychází z dostatečně artikulované místní poptávky. Tyto projekty nutně skončily v okamžiku, kdy došly peníze.

madlen.JPGTým Komunitního centra Doezal jsme od samého začátku motivovali a směřovali k tomu, aby se intenzivně věnoval jak vnitřnímu tak vnějšímu dialogu o obsahu jednotlivých činností. Jeho členky nebyly vybrány podle kritéria zkušenosti práce pro zahraniční humanitární organizace. Vybrali jsme ženy, které přesto, že za války samy prošly velice drsnou osobní i rodinnou situací, měly silnou vůli a schopnost se postavit ke své osobní situaci aktivně, a zároveň pochopily správně důvody, které nás vedly k solidární aktivitě.

V Rusku obecně, ale v Čečensku obzvláště, má občanská solidarita v našem pojetí velice slabou tradici. V Čečensku existovala tradice silné klanové soudržnosti, která však od poslední války velice narušena nebo získala často zdivočelou a jednotlivcům nebezpečnou podobu. Pro obnovu či lépe řečeno transformaci občanské soudržnosti bylo nutno věnovat velice pečlivou pozornost výběru žen a supervize způsobu, jakým spolu pracují - a to především proto, že každá za sebou má svůj klan či širší rodinu.

Dnes lze skutečně říci, že v případě našeho týmu že se podařilo sjednotit nejen je, ale i širší komunitu okolo Centra silným společným tématem, který všichni berou velice vážně a udržet společnou práci je pro ně absolutní prioritou.

Dalším výrazným posunem je jejich schopnost fungovat na základě vzájemného doplňování se ve společném díle. Každá členka v týmu si vybudovala svou vlastní pozici, navzájem se respektují a nezasahují si do jasně vymezených kompetencí. Přestože v počátcích měly tendenci odpovědnost za důležitá rozhodnutí přesouvat do Čech, a tento servis jim byl do značné míry poskytován, postupně pochopily cenu partnerských a nikoli autoritativních konzultací. Zároveň se ukázalo, že všechny musely proto, aby program byl vůbec udržen, investovat prací nejen nad rámec osobních časových možností, ale často se angažovat i finančně.

Osobní i kolektivní nasazení týmu vtisklo Centru zcela autonomní charakter a skrze síť uživatelů jeho služeb i spolupracujících institucí (škol, zdravotnických zařízení, obchodů, administrativy atd) si vybudovalo ojedinělé renomé v Grozném.

Nakonec významný kvalitativní posun jsme zaznamenali i ve způsobu zpracování administrativních a provozních náležitostí (vykazování dokladů apod.), což byl vzhledem k různorodosti a specifičnosti požadavků z mnoha stran (české, čečenské, oficiální i neoficiální) pro všechny velice náročný úkol.


 

Projekt Komunitní centrum Doezal v číslech

 

Počet zaměstnanců centra (pozn. č. 1)

13

Počet bezplatně spolupracujících členů komunity Doezal a česko-čečenského programu (pozn. č. 1)

12

Počet uživatelů centra celkem

890

Počet klientů poradenských a jiných služeb

396

Počet zákazníků Bezplatného magazínu Semja

360

Počet účastníků kurzů celkem

134

Počet odučených hodin celkem

2160

Počet odučených hodin v jednotlivých kurzech/

Počet absolventů jednotlivých kurzů

  • angličtina

432/25

  • počítače

432/36

  • šicí kurzy

432/22

  • kulinářské kurzy

432/27

  • zdravotnické kurzy

432/46

Počet absolventů kurzů, kteří našli pracovní uplatnění

20„trvalé"

16 „příležitostné"

Vyčíslení vlastního ročního výdělku KC Doezal (pozn. č. 2)

22400 RU

Vyčíslení jiných finančních zdrojů z ČR (pozn. č. 3)

310 000 Kč

 

Pozn.1 :

Zde neuvádíme úvazky, neboť otázku rozdělení platů mezi členy týmu bylo nutno konsenzuálně řešit podle vícero kritérií - částka, vyčleněná na platy z rozpočtu dotace zdaleka nesplňovala kapacitní požadavky pro úspěšné naplnění požadavků projektu. 13 osob muselo dojít na základě vnitřního rozhodnutí k takovým platům, které byly přijatelné jak z hlediska sociální situace jednoho každého člena, tak k míře jejich odpovědnosti a časovým možnostem. V praxi totiž docházelo často k situacím, kdy někteří členové týmu byli nuceni trávit prací daleko více času, než by jim vymezoval klasický plný nebo poloviční úvazek. Za určitých více či méně výjimečných situací (svépomocné opravy Centra, brigády na zahradě, výjezdy k rodinám, osobní asistence zdravotně postižených klientů služeb, zvýšená ochrana centra v dobách častějších sebevražedných atentátů ve městě či vražd zaměstnanců nevládních organizací) bylo využito i bezplatné výpomoci manželů a jiných příbuzných realizačního týmu Centra)

 

Pozn. 2:

Tyto výdělky (částečně catering Kulinářského kurzu, částečně zakázky šicí dílny) šly výhradně na investice do nákupu potravin, látek, nití a knoflíků. Jako takové neprocházely oficiálním účetnictvím - a to především z toho důvodu, že organizace Semja má statut Fondu (resp. Nadace), která je povinna veškerý svůj oficiální příjem danit. Vzhledem k tomu, že z příjmu prostředků, jdoucích z dotace ČR jde každoročně na daně do státního a federálního rozpočtu oficiálně cca až 800.000 rublů, a též vzhledem k tomu, že výdělky zatím nepředstavují významnější sumy, bylo v rámci realizačního týmu rozhodnuto s výdělkem nakládat na základě vnitřní dohody výhradně na nákup výše zmíněného materiálu.

 

Pozn.3:

Uvedená suma je částka, která byla v roce 2009 vydána ze sbírkových peněz čečenského programu. Tato suma byla použita přesně v souladu s účely, na které byla od sponzorů v ČR věnována, nebyly z ní hrazeny žádné provozní náklady. Dílem byla použita na materiálně-existenční podporu rodin z programu Přátelské pomoci rodinám, dílem na odstartování programu Praktický rodinný institut Eva, podpořený projektem Medela Lejly Abbasové, dílem na podporu šicí dílny Salon Chava, dílem na odstartování projektu Paměť staříků. Obsahová a finanční zpráva o využití těchto prostředků je každoročně zpracována pro Magistrát hl.m. Prahy, který na využití prostředků veřejné sbírky dohlíží. Soukromým sponzorům je podávána individuální formou a je zahrnuta do pravidelných zpráv, vyvěšených na webových stránkách programu na adrese

 


 

Tým obdržel v roce 2009 též od českých sponzorů několik věcných darů, které nejsou nikde evidovány - 2 notebooky, externí paměť, dva diktafony, radio s přehrávačem, cca 25 knih a učebnic, audiovizuální nosiče s výukou angličtiny.

 

Zprávu zpracovala Jana Hradilková, t. č. spolupracovnice o.s. Berkat