10.03.2011 10 let aktivit Berkatu v Čečensku - souhrnná zpráva


salon3.jpgSdružení Berkat bylo založeno jako reakce na solidární odezvu, kterou na podzim v r. 1999 vyvolalo extrémní násilí, páchané během rusko-čečenského ozbrojeného konfliktu na civilním obyvatelstvu v Čečensku. Prvotním cílem nově založeného sdružení bylo systematicky začít proměňovat solidární emoce občanů ČR v čitelné, praktické činy a vytvořit prostor pro nápady a propojení jednotlivých lidí, schopných a ochotných podílet se na pomoci postupně zlepšovat životní situaci lidí, kteří z Grozného nechtěli nebo nemohli před válkou utéci.

Počátky: cíle a profil aktivit

 

Sdružení Berkat bylo založeno jako reakce na solidární odezvu, kterou na podzim v r. 1999 vyvolalo extrémní násilí, páchané během rusko-čečenského ozbrojeného konfliktu na civilním obyvatelstvu v Čečensku. Prvotním cílem nově založeného sdružení bylo systematicky začít proměňovat solidární emoce občanů ČR v čitelné, praktické činy a vytvořit prostor pro nápady a propojení jednotlivých lidí, schopných a ochotných podílet se na pomoci postupně zlepšovat životní situaci lidí, kteří z Grozného nechtěli nebo nemohli před válkou utéci. Dalším důležitým cílem bylo přiblížit skrze setkávání a pomoc lidem v Čečensku jejich charakter, kulturu a tradice a pokusit se tak zabránit mýtům a předsudkům, které vznikají za podstatného přispění mediální propagandy.

 

Shrnutí vývoje projektů v Grozném a ČR:

 

2001 - 2003:

První zdroje prostředků na Pomoc lidem v ruinách: benefiční akce: besedy, Kavkazské večery na různých místech v Praze, Putovní výstavy fotografií Ivy Zímové po celé ČR, veřejné sbírky, soukromé dary, projekce filmových dokumentů.

První velká aktivita: „Před válkou jsem měl hračky" Příprava a konání tanečního turné dětské skupiny Maršo z uprchlického tábora na čečensko-ingušské hranici. Široké zapojení české solidární veřejnosti. Navázání a kultivace oboustranného vztahu, vznik cílené alternativy k humanitární pomoci: identifikace aktivních lidí typu Vachy Těmirchanova (vedoucího taneční skupiny Maršo) a Rozy Muzajevy (terénní sociální pracovnice v Grozném). Zapojení českého Senátu, Ministerstva vnitra a dalších nevládních organizací, spolků i jednotlivců do přípravy a zabezpečení projektu. Spolupráce s misí společnosti Člověk v tísni na Severním Kavkaze.

 

2003 - 2004:

První společný projekt se společností Člověk v tísni: Individuální pomoc lidem v ruinách a Ženské centrum Iman. Cílem bylo nastartovat komunitní svépomoc, tj. poskytnout zázemí a vytvořit prostor pro nejaktivnější osoby, pomoci jim pracovat samostatně pro druhé a tak přenést princip sociální empatie do totálně zdevastovaného prostředí, kde se každý pere o vlastní přežití. Volba programu, který byl výsledkem dohody mezi Berkatem, pracovníky ČvT a místními ženami - provoz praktických kurzů šití, vázání šátků, kurzy angličtiny a počítačů.

Zahájení projektu Přátelská pomoc rodinám, do kterého bylo počátkem roku 2004 zapojeno již více než 30 českých rodin, které průběžně podporovaly přibližně stejný počet čečenských bezdomoveckých „domácností" , tvořených sirotky s prarodiči či pěstouny, polosirotky, starými lidmi, vdovami.

 

2005 - 2010:

Ukončení spolupráce s misí společnosti Člověk v tísni na Severním kavkaze. Nové zformování struktury čečenského programu Berkatu. Vytvoření místní skupiny žen, která byla podpořena k založení Fondu Semja v Grozném. Příprava a uskutečnění druhého pobytu s uměleckým turné taneční skupiny Maršo do Čech a na Moravu (Tancem proti terorismu).

Tříletý projekt ženského Komunitního centra Doezal za podpory z Rozvojového programu ČR. Transformace programu Přátelské pomoci rodinám: Investice do rodinných podniků a integrace rodin do programu komunitního centra.

Hlavním zadáním těchto projektů není humanitární pomoc, ale sociální integrace znevýhodněných skupin obyvatel Grozného, a to především žen a dětí. Ministerstvo vnitra respektive jeho odbor OAMP nefiguruje ve vztahu ke sdružení Berkat jako jeho sponzor, ale jako zadavatel projektů, které ve svých důsledcích pomáhají snižovat počty nelegální migrace. Vůči soukromým sponzorům, kteří nepřestali sledovat a podporovat čečenské rodiny, bylo zdůrazněno propojení se svépomocným programem. Ze sbírek a benefičních aktivit se rovněž dofinancovává provoz Komunitního centra. Program Centra Doezal je rozvíjen na několika úrovních, přičemž jeho hlavními uživateli a účastníky jsou ženy, děti a staří lidé. Postupně se na základě vyjednávání českých i čečenských členů týmu daří vytvořit model, který je kombinací sociálně zdravotního servisu, vzdělávacího programu a svépomocných dílen. Jeho podoba v r. 2010 tedy není výsledkem zadání sponzorů, ale vzniká postupně na základě jasně formulovaných potřeb lokality a momentálního stavu čečenské společnosti, s přihlédnutím na dlouhodobé sociální investice. Hlavním cílem týmu Centra Doezal se stává dlouhodobá a komplexní podpora mladých žen jakožto hlavních opor současné čečenské rodiny. Volba předmětů výukového programu vychází z praktických potřeb, perspektiv na uplatnění se na trhu práce ale zároveň i na vybavení pro kontakt se světem. Individuální podpora absolventek kurzů při zakládání nových rodin, rodinných podniků.

Organizování studijních pobytů a exkurzí pro studenty a kolegyně, zahájení jednání o stážích čečenských lékařů v ČR.


Zahájení provozu webových stránek www.cecna.cz, zabezpečení každoročního Ozdravného pobytu nemocných dětí a sirotků u Kaspického moře v Dagestánu. Zahájení projektu Paměti staříků ve spolupráci s českým sdružením Post bellum. Zahájení speciální výuky pro děti s postižením ve spolupráci s Českou katolickou charitou. Zahájení dvouletého vzdělávacího kurzu s názvem Praktický rodinný institut Eva, podpořeného z prostředků projektu Medela Lejly Abbasové.

Vytvoření dvou samostatně výdělečných dílen: šicího (Salon Chava) a kulinářského (Cukrárna v Grozném).

 

Charakter a další vize pro činnost česko-čečenské pracovní skupiny

 

Program uskutečněný ve spolupráci českých občanů, týmu Fondu Semja v Grozném, sdruženími Berkat a Berkat - Inbáze byl v drtivé většině podpořen z kapes českých dárců a daňových poplatníků. (pozn. 1) Program nemá ani humanitární, lidskoprávní či politický rozměr. Je založen na proncipu partnerství, vyrostlém na oboustranném tvůrčím úsilí. Hlavní charakter společné práce byl založen na přispění k sociální integraci, a budování funkčních komunit na principu občanské svépomoci. Cílem všech projektů je přispět k obnově narušené sociální soudržnosti znesvářených klanů a k rehabilitaci vnitřní integrace fatálně fyzicky i psychicky válkou zdevastované společnosti. Jedinou inspirací, kterou jsme se pokusili předat, byly koncepty grass-root aktivit, charitní péče a sociálního podnikání. Během téměř deseti let se podařilo navázat dobrý pracovní a živý vztah lidí, kteří se na obou stranách o sobě hodně dozvěděli a svůj pracovní o osobní vztah dokázali zúročit v díle prospěšném sobě i svému okolí.

Skutečnost, že nám bylo umožněno v Čečensku pracovat na základě transparentní místní objednávky, považujeme v oblasti zahraniční pomoci za unikátní a angažmá ČR pokládáme v tomto za osvícené.

Hledáme prostředky k zabezpečení chodu dosavadního vzdělávacího a komunitního programu a pro pokračování projektu Praktický rodinný institut. I když od začátku našim partnerkám zdůrazňujeme, že nemohou zůstat na naší finanční pomoci závislé, cítíme společnou odpovědnost k lidem, kterým náš program vychází vstříc a vůči dosaženému renomé našeho programu.

Je pro nás zásadní udržet profil společenství, které pracuje transparentně, na základě důvěry a se společným zájmem stále vylepšovat a činorodě naplňovat prostor, který jsme společně vytvořili na obou stranách - české i čečenské. (pozn. 2) Oba světy chceme přibližovat pomocí vzájemného setkávání tam či zde. Vycházíme z toho, že podpora zdola vytvořené sociální empatie je hodnota, se kterou mají Evropané velké zkušenosti a kterou mohou předat ve společnosti, vnitřně fatálně rozložené a poškozné nedávnou historií. Za posledních deset let jsem si ověřili, že i ve společnosti, která je historicky založena na zcela jiném sociálním (klanovém) systému, může tato alternativa mít právě v dobách krize stmelující a produktivní význam.

 

Přehled finančních prostředků, použitých během let 2002-2010 na uskutečnění programu v Grozném

rok

dotace

účel využití

dary, sbírky, benefiční akce

účel využití

2001

 


 


17.733 Kč

Individuální pomoc podvalščikům

2002

 


 


642.297 Kč

Indvividuální pomoc podvalščikům, Maršo

2003

1,115.000 Kč

Pomoc lidem v ruinách, Ženské centrum Iman

572.368 Kč

Přátelská pomoc, Maršo

2004

205.000 Kč

Ženské centrum Iman

659.649 Kč

Přátelská pomoc, strudijní program

2005

1,153.600 Kč

Komunitní centrum Doezal

437.105 Kč

Přátelská pomoc, Maršo

2006

1,288.500 Kč

dtto

432.305 Kč

Přátelská pomoc, Maršo

2007

1,452.900 Kč

dtto

615.582 Kč

Přátelská pomoc, Ozdravný pobyt pro děti, studijní program

2008

1,865.000 Kč

dtto

487.000 Kč

Přátelská pomoc,Ozdravný pobyt, studijní porgram

2009

1,982.000 Kč

dtto

277.000 Kč

Přátelská pomoc, Ozdravný pobyt, Praktický rodinný institut,Paměť národa

2010

1,400. 000 Kč

dtto

287.727 Kč

Přátelská pomoc, Praktický rodinný institut, Ozdravný pobyt, Paměť národa

 

Celkem

10,462.000 Kč

 4,428.766 Kč


  

 

 

 

pozn.1:

V letech 2003 - 2010 tedy obdrželo o.s. Berkat za účelem realizace projektů v Čečensku každý rok v průměru 1.250.000 korun. Z této částky byl hrazen plat 11 -13 místních zaměstnanců v Grozném, včetně odvodů do místního i federálního rozpočtu, celoroční nájem domku, kde se program odehrával, náklady spojené se službami a provozem tříúrovňového programu. Počet účastnic/absolventek kurzů, poskytovaných Centrem se každoročně pohyboval v rozmezí 100 - 140 osob, počet uživatelů programu činil ročně v průměru 700-800 lidí. Částka z dotací zdaleka nestačila na pokrytí všech nákladů spojených s programem - bylo nutno jej dofinancovávat z prostředků soukromých darů, které v letech 2002 -2010 činily přes 4 a půl milionu korun a byly získávány z velké části pořádáním benefičních a osvětových kampaní. Všechny elementy programu včetně vyúčtování jsou předmětem výročních zpráv sdružení. Veškeré toky finančních prostředků z dotací a darů jsou jak na čečenské, tak na české straně dohlíženy a kontrolovány příslušnými administrativami.

Ze strany tzv. místních struktur (rozuměj v Čečensku) - lépe řečeno institucí obdrželo sdružení Semja přes jinou osobu dar pouze v r. 2006, kdy místní Odbor pro mládež uvolnil částku cca 100 tisíc rublů na pořízení tanečních kostýmů pro dětské tanečníky skupiny Maršo za účelem jejího druhého výjezdu do ČR. Ostatní zdroje místní podpory činnosti komunitního centra byly především nefinančního, tj. materiálního charakteru - darované nebo zapůjčené šicí stroje, počítače, knoflíky, látky, použité oděvy, nábytek, nádobí apod. Místní administrativa však činnost naší partnerské organizace (stejně jako ostatních nevládek) pečlivě a pravidelně dohlíží - bez toho není existence místních sdružení možná. Do komunikace místního sdružení Semja s adminstrativou se Berkat nikdy necítíl opravněn zasahovat.

 

pozn.2:

Čečenský tým: Roza Muzaeva, Fatima Batalova, Chava Muchadinova, Lena Elžurkajeva, Zulfija Mazajeva, Zaindi Muzaev, Tamara Chagajeva, Aminat Sajdulchadžijeva

český tým: Jana Hradilková, Štěpán Černoušek, JAna Ilovičná, Alexandr Zpěvák, Tomáš Šmíd, Iva Gavlíková, Zdeňka Švestková, Ivana Plíhalová, Marriam, Marie Čcheidze, Marina Bačkovská, Dagmar Ferjenčíková, Tereza Matějková,

plus řada dalších přátel a dárců, které se průběžně podílejí na financování Přátelské pomoci a na přípravě benefičních aktivit.