18.01.2009 Zpráva o činnosti fondu Semja v Grozném za rok 2008

FatimaRoza.jpgČinnost fondu  Semja i nadále probíhala ve spolupráci s českým Berkatem. Fond se zaměřil hlavně na  vzdělávací programy. Ke stávajícím kurzům (počítačovým, zdravotnickým a krejčovským) přibyly další - kurzy vaření (domácí kuchyně) a angličtiny. Byl zahájen provoz dětského koutku a knihovny. V polovině roku začalo fungovat středisko «Семья - Доьзал» pro sběr a výdej věcí z druhé ruky. Souběžně běžel program Přátelské rodiny, ve kterém byl zapojen všeobecný lékař a psycholog.

 


Počátkem roku provedli účastníci kurzů a pracovníci fondu generální opravu kanceláře fondu. Ve všech pracovních kabinetech byl upraven interiér.

Koncem ledna  byla místa ve všech  kurzech obsazena. Zájemců  o kurzy bylo tolik, že jsme museli provést výběr a to podle kategorií - invalidé, sirotci, polosirotci, sociálně slabí (chudí) a ženy ze sociálně znevýhodněných rodin, které by následně mohly vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a tím finančně podporovat svou rodinu.

Na dluh bylo zakoupeno vše nezbytné pro činnost kurzů, dětského koutku a knihovny: nábytek, lednička, plynový sporák, nádobí, skříně, židle, kancelářské potřeby, hračky do dětského koutku, stoly pro počítačovou třídu apod.

Všichni posluchači dostávají sešity, psací potřeby a vše co je potřeba pro výuku v kurzech, včetně učebnic angličtiny. Mají  k dispozici knihovnu, přístup k telefonu u vedoucí a k internetu v kanceláři.

Výuka ve všech kurzech byla zahájena  01.02 08 a probíhala podle rozvrhu a plánů, schválených vedoucím fondu Semja.

 

Kurzy šití. Vedoucí  Chava Muchadinová

Vyučující má 30-letou zkušenost jako švadlena a střihačka. Za tento rok kurz absolvovalo 22 posluchaček ve dvou bězích - dvou skupinách. Výuka probíhala 2x týdně. Jeden běh trval  5,5 měsíců. Program výuky umožňuje, aby po absolvování kurzu byly ženy schopny samostatně modelovat, vyrábět střihy a ušít vrchní oblečení na sebe a na svou rodinu. Některé absolventky se naučily šít i ložní prádlo, zástěry a šátky na prodej. 

Dvě absolventky se zaměstnaly v krejčovském ateliéru. Tři absolventky prvního běhu a 1 z druhého se podařilo zaměstnat v Domě  módy, který je naším patronem a jeho vedení  nás často navštěvuje a pomáhá nám. Posluchačky mají rovněž možnost i mimo vyučovací hodiny se obracet na vedoucí kurzu a ta je jim kdykoliv nápomocna při výrobě střihu nebo radou při šití.

Kromě posluchaček přichází i staří lidé, osamělí, chudí, kteří potřebují pomoc při šití a opravách oblečení. Nikoho neodmítáme. Pomoc je přijímána s velkou vděčností. Veškerá pomoc je poskytována bezplatně.

Současně  je v provozu i salón  Chava, který v roce 2008 rozšířil  nabídku služeb o prodej hotových výrobků, např. šatů, sukní, kostýmů, halenek, ložního prádla na stánku (tržiště)  i na zakázku.

Na zakázku šijí i některé posluchačky. Provoz salónu je každodenní.

Činnost je vysoce hodnocena administrativou města, «швейбытом», která často posílá dívky do našich kurzů.

Navrhujeme schválit činnost kurzu.

 

 

Kurz vaření - Domácí kuchyně. Vedoucí Roza Muzajevová

Výuka trvá 6 měsíců a probíhá 2x týdně (čtvrtek a neděle) v naší „školní" kuchyni. Místo původně plánovaných 10 posluchačů, kurz nakonec absolvovalo celkem 23 dívek a žen.

Program byl rozdělen do několika kroků: začínalo se stolováním - úprava stolu pro všední den, pro sváteční den, příprava jídel, salátů, pečení chleba, péče o zelinářskou zahradu a pěstování zeleniny.  Zaměřili jsme se na jídla národní kuchyně (siskal, biaraš, chinkal, čepalgaš atd), protože vzhledem k okolnostem  je dnešní mladé ženy a dívky  neumějí připravit. Výzdoba svátečního stolu - příprava zeleninových nebo ovocných salátů, květiny. Posluchačky se naučily samy péci chléb, připravit pokrmy z masa, jater, ze slepice, i všechny druhy salátů. Naučily se sázet a pěstovat zeleninu, bylinky, starat se o zelinářskou zahradu.  Za tímto účelem byl nakoupena zemina-černozem. Byla vysázena a vypěstována rajčata, okurky, paprika, petržel, kopr a salát. Posluchačky se naučily způsobu  jak uvítat a uctít návštěvu.

Záměr byl umožnit dívkám cítit se jako skutečné hospodyňky. Posluchačky se naučily připravovat nejen národní pokrmy, ale  i  jídla kazachské, ruské, ukrajinské, gruzínské, arménské, osetinské nebo kabardinské kuchyně.

Společně s vedoucí kurzů opakovaně chodily do učiliště pro kuchaře č. 6 na  výstavy nebo soutěže, pořádané Ministerstvem školství Čečenské republiky. V roce 2008 vedoucí se svými posluchačkami 2x uspořádala Master class  a jednou ho předvedla v organizaci «Sintem». Na výuku byly zvány manželky emigrantů, kteří se do vlasti vrátili z Evropy, aby ukázaly jak se připravují pokrmy evropské kuchyně.

Takže shrnuto - na kurzech se posluchačky naučily vařit, prostírat, být dobrou hostitelkou. Prostě se naučily  být dobrými hospodyňkami.

 Kurzy navštěvují hlavně osiřelé dívky,  nebo ty, které nemají matku. Některým polosirotkům platíme jízdné z prostředků projektu Přátelské rodiny.

Po absolvování kurzu vaření se  6 absolventek vdalo, ale zůstaly s námi ve spojení. Někdy přijdou pro radu či pro recept.

Dívky jsou za výuku nesmírně vděčné, jakož i jejich matky, pokud je mají.

Vysokého hodnocení se kurzům dostalo od prezidentské a městské administrativy, jakož i od zástupců humanitárních a společenských organizací, přítomných  na závěrečné hodině nazvané Přijďte na návštěvu!, jejíž průběh byl lokálním kanálem  vysílán v přímém přenosu.

 

 

Kurzy angličtiny. Vedoucí Zulfia Mazajevová

 

Má dlouhou zkušenost s jazykovou výukou, zvláště dětí.

Je velice fundovanou a dobrou odbornicí. Letos ji přihlásili do soutěže Učitel roku.

Výuka probíhala 2x týdně- ve čtvrtek a v pátek ve dvou skupinách - pro začátečníky a pokračovací. Počet absolventů - 44.

Skupina začátečníků začíná abecedou, pokračovací skupina - prohlubuje vědomosti, zdokonaluje výslovnost, rozšiřuje slovní zásobu, konverzuje v angličtině. Začátečníci po  6 měsících výuky postupují do pokračovacího kurzu, takže vlastně absolvují rok výuky.

Při vyučování je používána moderní technologie: na počítači pracujeme s audio a videozáznamy s využitím metodiky her. Studující se zapojují do malých inscenací nebo soutěží pořádaných blízkou školou č. 7, kde je zaměstnána  sama vedoucí kurzu.

Po roce výuky angličtiny jsou absolventi schopni volně a správně číst, psát a konverzovat. Bylo to konstatováno na kolegiu Ministerstva školství  Čečenské republiky. Výsledky našich posluchačů přispěly k zařazení vedoucí kurzu do soutěže o nejlepšího učitele roku.  

  Pro výuku angličtiny posluchači dostávají zdarma  sešity, propisky, slovníky a    učebnice angličtiny, zakoupené pro tento účel.

 

 

Počítačové kurzy. Vedoucí Inga Ozdemirovová

 

Výuka probíhá 2x týdně - ve středu a v neděli. Zájemců je tolik, že nejsme ve stavu vyhovět všem. Zájemce k nám posílá Ministerstvo práce a sociálního rozvoje, zahraniční odbor Ministerstva kultury. Ke konci roku se na nás Ministerstvo školství a vědy obrátilo s prosbou, abychom v tomto roce postupně vyškolili  učitele ve školách. Samozřejmě, že se snažíme vyhovět. V prvních kurzech bylo 18 účastníků. Počítačů bylo málo, takže u každého pracovali dva studenti.

Délka výuky je 3 měsíce. |Za rok kurzy absolvovalo 65 osob a to nejen z Grozného, ale i ze vzdálených obcí, s dojížďkou 2x týdně (přijati  na základě proseb).?

Posluchači jsou různého věku - středoškoláci, školáci, zaměstnanci různých podniků.

I zde probíhá výuka v cyklech: pro počítačové začátečníky a pro ty, kteří již  zvládli základy práce s počítačem. Část našich absolventů již získala zaměstnání.

 

 

Projekt Přátelské rodiny. Vedoucí Roza Muzajevová

 

Do programu je zařazena určitá  skupina osob -  tělesně postižených, sirotků, polosirotků, starých lidí a chudých. Byla jim poskytována hmotná, morální, zdravotní a psychologická pomoc, některým rodinám i pomoc právní.

Peněžní pomoc byla poskytnuta následujícím rodinám:

      1. Tantajevovi,

     2.  Agajevovi,

     3.  Šovlachovi,

     4.  Kurmagomadovi,

    5.   Ajubovovi B.

Do projektu Přátelské rodiny se zapojili lékař a psycholog, kteří společně s vedoucí navštěvovali rodiny na různých adresách a v různých částech města. Byl uspořádán výdej léků, přivezených z Prahy. Byla poskytována nezbytná zdravotnická pomoc - měření tlaku, vyšetření, doporučení na vyšetření a léčení. Tutéž pomoc dostávali i účastníci kurzů a jejich rodinní příslušníci.

Pro sirotky, polosirotky a děti z chudých rodin byl v srpnu  uspořádán zájezd ke Kaspickému moři.

Činnost zahájilo středisko pro sběr a bezplatný výdej věcí z druhé ruky - „Obchod zdarma Doezal". Jeho prostřednictvím byla  poskytnuta pomoc mnoha chudým rodinám.

Lidé nosí do fondu velice mnoho věcí vč. nových, nebo nás telefonicky zvou, abychom si pro věci přijeli. Vyjížděli jsme do Chasav-Jurtu v Dagestánu ( prodejna secondhandu). Věci jsou vydávány 2x týdně, v e čtvrtek a v neděli. Příjem věcí probíhá denně. Od zahájení činnosti střediska získalo pomoc 81 osob v celkové hodnotě 478 tis.Rb.

 

 

Zdravotnické kurzy. Vedoucí MUDr Elena Elžurkajevová

 

V roce 2008 se uskutečnily dvě skupiny, každá absolvovala 6-měsíční výukový program.V první skupině bylo 14 žáků (únor-červen), ve druhé - 12 (červenec- prosinec). Při volbě témat se vycházelo ze zájmu účastníků  i s ohledem na jejich věk, s přihlédnutím  ke zkušenostem a požadavkům minulých běhů. Program byl rozdělen do několika cyklů: kosmetika (přidáno na přání minulých skupin), lidové lékařství, první pomoc při úrazech a chorobách. Dívky se naučily injekčním technikám (nitrožilní, nitrosvalové aj.). Byla spolupráce i s  psychologem. V různých skupinách se provádělo se  testování posluchačů podle různých schémat : poznej sám sebe, svou povahu a temperament. Jak pomoci ve stresových situacích apod. Navíc probíhaly individuální pohovory zaměřené na psychologické zvládnutí obtížných životních situací.

 

 

Dětský koutek. Knihovna.  Vedoucí Lolita Ajubovová

 

Působí zde mladá a fundovaná studentka 4. ročníku právnické fakulty Čečenské státní univerzity.

 Zahájení činnosti dětského koutku bylo účastnicemi kurzů radostně uvítáno. Vznikla totiž  možnost brát děti sebou. Zatímco maminky studují, dítě je v dětském koutku pod dozorem vychovatelky, která  formou hry děti učí -podle jejich věku, přání a zájmu.

 Ženy, které  nutně potřebovaly nebo se chtěly vzdělávat  v kurzech si to v minulých letech nemohly dovolit, protože jim doma neměl kdo děti hlídat. Dostat dítě do mateřské školy bylo a je velice obtížné. Další potíž je, že za mateřskou školu nebo „hlídačku" se musí platit a  na to scházejí peníze. Dětský koutek s vychovatelkou  je projekt pro mladé, chudé nebo osamělé matky. Je to ta nejlepší cesta jak pomoci ženám, které  chtějí získat vědomosti v kurzu a následně je využít pro pomoc sobě nebo své rodině. Pro práci s dětmi byly vytvořeny veškeré podmínky:  nakoupen dětský nábytek, velké množství her a hraček, pomáhajících vývoji osobnosti dítěte. Pro zájmovou činnost je koutek vybaven psacími potřebami, náčrtníky, omalovánkami, pastelkami, fixy, barvami a rovněž různými skládankami (puzzle) nebo stavebnicemi.

Tento projekt velice zaujal Ministerstvo práce a sociálního rozvoje Čečenské republiky, se kterým úzce spolupracujeme a které k nám stále posílá mladé ženy, nezaměstnané, invalidní s prosbou  o  jejich zařazení  do kurzů .

Ministerstvo práce a sociálního rozvoje  vyjádřilo velké uznání za tuto činnost a za projekt s účastí výchovného pracovníka.

Hned vedle je knihovna.

O přestávkách mezi výukou se nabízí „pobyt" v Česku. Knihovna má totiž český koutek. Je tu množství knih a publikací o českých dějinách, o kultuře, o tradicích českého národa. Rovněž je k dispozici množství publikací o českých městech, i o hospodářských podnicích.

V knihovně je i koutek, který vypráví o spolupráci občanského sdružení Berkat a fondu Semja. Vypráví o lidech z Berkatu, a o lidech, kteří  pomáhají bez nároku na odměnu, pomáhají nám - neznámým lidem  z Čečny.

Denně Komunitní centrum Doezal navštíví cca 20 - 30 lidí vč. spolupracovníků fondu. Fond pracuje i o weekendech, takže návštěvnost je vysoká.

 Zájemci o zařazení do kurzu musí podat žádost vedoucímu a přiložit xerokopii osobního průkazu. Každý účastník má svoji složku a vedoucí kurzu zase třídní knihu, kam zaznamenává svoji činnost a docházku posluchačů. Ministerstvo školství Čečenské republiky povolilo vydat nejlepším posluchačům počítačového kurzu a kurzu angličtiny  osvědčení o absolvování kurzu.

Během roku se posluchači účastnili různých akcí, pořádaných vládou, výborem pro  mládež při Ministerstvu kultury nebo vedením města. Odměnou za účast ve společenských akcích býval posluchačům nabízen volný vstup na koncerty  Hvězdy Čečenské estrády. V roce 2008 poskytlo Ministerstvo kultury tímto způsobem 150 volných vstupenek.

V rámci projektu Přátelské rodiny bylo 24 dětí posláno na pobyt k moři (Izberbaš v Dagestánu, sanatorium Priboj). Na tuto akci bylo vyčleněno  130.600 Rb.

Bylo uspořádáno množství oslav.

    Pokud jde o vlastní činnost fondu - probíhá bez problémů. Pracovníci fondu plní své povinnosti svědomitě a odpovědně, navzájem si pomáhají, o všem se radí. Pracuje poručenská rada.

   

Máme však velký problém s

1.   opožděným vyplácením platů,

2.   vyplývajícím z této skutečnosti opožděním placení daní a tím následného pokutování a  penalizace - na to zvlášť upozorňujeme! 

 3.  vyplácením záloh na provozní náklady

  Celkem lze tento rok hodnotit jako úspěšný. Udělali jsme mnoho věcí a mnohému jsme se naučili. S žádnou institucí nemáme problém, kromě daňového úřadu pro opožděné placení daní. Problém řešíme vlastními silami. Jde o to, že podle zákonu Ruské federace trvá povinnost  zaplacení daně i v případě, že v některém měsíci zaměstnanec neobdržel plat.

 Ve dnech 24. 11. až 11. 12. t.r. provedlo Ministerstvu spravedlnosti Čečenské republiky kontrolu činnosti fondu za léta 2005 až 2008. Činnost byla shledána bez závad a fondu bylo vyjádřeno poděkování.

Žádný problém není ani s tím,  že v čele fondu stojí žena. Už za sovětských časů mohly ženy v Čečensku zastávat (a také zastávaly) vedoucí místa ve státních podnicích. Ani tenkrát nebyla žena ve vedoucím postavení ničím mimořádným. Dostávalo se jí veškeré vážnosti a úcty.

Činnost fondu navrhujeme schválit. (Hodnocení je: schválit - neschválit)

Doufáme, že naše úzká spolupráce a vzájemné porozumění bude i nadále pokračovat.